Medie: Henrik Dam Kristensen ny formand i Folketinget

Medie: Han bliver Folketingets nye formand